Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Offentlig ettersyn med frist 13.04.2018

Reguleringsplan for Tukudalen Pukkverk Gnr 34 Bnr 1

Hovedutvalg for næring og drift har i møte 16.11.2017 vedtatt å legge reguleringsplan for Tukudalen pukkverk ut på nytt offentlig ettersyn. Området ligger ca. 3 km. sør for Prestfoss, i Tukudalen, vest for FV 191. Formålet med planen er å regulere området hvor pukkverket ligger, og sikre en optimal utnyttelse av fjellressursene i området. Planområdet utgjør 83,8 daa hvorav 48,7 daa utgjør masseuttak.

Plankart          Plankart med ortofoto          Vedtak                   Planbeskrivelse          Konsekvensanalyse          ROS-analyse          Bestemmelser

 

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 27.02.2018 - 13.04.2018.
Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Sigdal kommune v/teknisk sektor, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller post@sigdal.kommune.no
innen 13.04.2018.

Reguleringsplanen kan også sees på kommunehuset, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss.

Oppheving av reguleringsplaner

Kommunestyret i Sigdal har i møtet 22.02.2018 vedtatt å oppheve følgende reguleringsplener:

Reguleringsplan for del av Gnr 167/2 på Haglebu vedtatt 22.06.2000
Kart         Kart

Ruglandsetermarka Gnr 151/1 på Haglebu vedtatt 13.12.2001
Kart          Kart

Deler av Bøle og Berget i Vestbygda Gnr 173/1 og 174/4 vedtatt 27.01.1991
Kart

Besserudseter hytteområde Gnr 142/1 på Tempelseter vedtatt 13.12.2001
Kart         Kart

Skrikarlia/Kvitsteinåsen Gnr 130/4,5 på Djupsjøen vedtatt 18.06.2000
Kart

Vedtak

For ovennevnte gjelder
Kommunestyrets vedtak kan i medhold av pbl j.f §§1-9 og 12-12 påklages.
Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Sigdal kommune v/teknisk sektor, 3350 Prestfoss eller post@sigdal.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring. Ev. krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes skriftlig innen 3 år fra og med i dag.
Reguleringsplanen kan også sees ved teknisk sektor, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss. Alle hjemmelshavere innenfor planområdene er tilskrevet.

 

Prestfoss, 23.02.2018