Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Offentlig ettersyn med frist for innspill 25. juni 2018

Planprogram for Prestfoss sentrum nord og reguleringsplan for Sleggeberga, Bjørnsrudsetermarka og Haglebu camping legges ut til offentlig ettersyn med frist for innspill 25. juni 2018.

Offentlig ettersyn med frist 25. juni 2018

Hovedutvalg for næring og drift har i møtet 26.04.2018 vedtatt å legge følgende reguleringsplaner ut på offentlig ettersyn; 

 

Reguleringsplan for Sleggeberga hyttefelt Gnr 145 Bnr 2.
Området ligger i lia mellom Eggedal sentrum og Tempelseter med avkjøring fra Tempelseterveien.  Formålet med planen er å legge til rette for fortetting i et tidligere regulert område samt å regulere inn vei til eksisterende hytter. Eksisterende reguleringsplan for området planID 2002008 foreslås opphevet.

Kart                   Bestemmelser                   Vedtak                    Planbeskrivelse


Reguleringsplan for Bjørnerudsetermarka hyttefelt Gnr 155  Bnr 1, 2 og 4.
Området ligger nordvest for Eggedal sentrum i Skallandslia med avkjøring fra Fv 287 på Skallandsvegen. Planen erstatter store deler av eksisterende reguleringsplan med planID 2005001. Denne foreslås ikke opphevet da den fortsatt vil gjelde for noen hytter i området. Formålet med ny plan er å legge til rette for fortetting i et tidligere regulert område.

Kart                    Bestemmelser                    Vedtak                    Planbeskrivelse

 

Reguleringsplan for Haglebu camping Gnr 167  Bnr 451 m.fl.
Området ligger rett nord for Haglebuvannet, og omfatter eksisterende campingplass og noe areal rundt. Formålet med planen er å legge til rette for å utvide eksisterende campingplass med faste campingplasser, «drop-in»- plasser, leke- og aktivitetsområder samt å utvide området senterområdet i planen med butikk, utleieenheter og restaurant/kafe.

Kart                    Bestemmelser                   Vedtak                    Planbeskrivelse

ROS-analyse                                                Flomvurdering

 

 

Offentlig ettersyn av planprogram for Prestfoss sentrum nord med frist 25. juni 2018

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 varsles det om offentlig ettersyn av planprogram for Prestfoss sentrum nord i Sigdal kommune. Planområdet er på ca 297 daa og sammenfaller i stor grad med gjeldende reguleringsplan, men utelater i all hovedsak områder øst for Hauganbekken. Planområdet er vist på kartutsnitt med tykk stiplet strek.

Formålet med reguleringsarbeidet er å få en plan som er avstemt med dagens bruk og framtidige ønsker for utvikling.

 

 

Planprogram                   Vedtak

 

 

Planforslagene og planprogrammet er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden  07.05.18 – 25.06.2018. Eventuelle merknader til planforslagene og planprogrammet sendes til Sigdal kommune v/ teknisk sektor, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller post@sigdal.kommune.no innen 25.06.2018.

Reguleringsplanene planprogrammet kan også sees på kommunehuset, Borgestubakken 2,  3350 Prestfoss.