Kunngjøring - høring/offentlig ettersyn

Hovedutvalget for næring og drift vedtok 27.08.2020 å sende forslag til endring av detaljplan for Skrikarlia-Kvitsteinåsen på høring og legge det ut til offentlig ettersyn.

I møtet av 27. august 2020 har Hovedutvalget for næring og drift vedtatt å sende forslag til endring av detaljplan for Skrikarlia - Kvitsteinåsen med gbnr 130/4 og 130/188 på høring og legge det ut til offentlig ettersyn, jf. pbl. § 12-10. Planforslaget legger til rette for fortetting av 31 nye hyttetomter med tilhørende infrastruktur. I tillegg er det foreslått endringer av planbestemmelser.
Høringsperioden er fra 4. september 2020 – 28. oktober 2020.

 

Dokumenter i saken;

Vedtak

Plankart             

Bestemmelser            

Planbeskrivelse

Risiko og sårbarhetsanalyse

Analyse av uønsket hendelse/snøskred

 

Merknader påføres planens navn og planID 2119005 og sendes til Sigdal kommune, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller post@sigdal.kommune.no innen høringsfristen.

 

Kommunehuset er for tiden stengt for publikum. Ta kontakt med kommunen på telefon 32 71 14 00  eller e-post dersom dere vil ha tilsendt planforslaget.