Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Offentlig ettersyn med høringsfrist 04.11.16

Soleseter avløpsrenseanlegg - forlengelse av midlertidig driftsperiode 1.9.2016 til 1.9.2019.
Sigdal kommun legger søknad om forlengelse av utslippstillatelsen ut til offentlig ettersyn. Området ligger på gårdsnr. 131 bruksnr. 7 ved øvre del av Hyttebekk/Åmotselv. Del av vannområde Simoa. Sørlig del av Norefjell.

Formålet er å rense avløpsvann fra 120 hytter i området. Det arbeides fortsatt med å etablere en varig avløpsløsning i parallell saksprosess.

Søknaden omfatter et samlet utslipp på 480 pe. Utslippet renses ved infiltrasjon i grunnen. Resipient for infiltrert avløpsvann vil bli Hyttebekk. Hyttebekk ventes å bli påvirket av restutslippet ned til samløp ved Åmotselv ved Omlitjern.

Søker er Holtet Pukk & Betong AS og konsulent er Asplan Viak.

Søknad om utslippstillatelse er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 05.10.16 til 04.11.16. Utslippsøknaden finner du her.

Eventuelle merknader eller protester til utslippsøknaden sendes til Sigdal kommune v/ teknisk sektor, 3350 Prestfoss innen 04.11.2016.