Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Kommunens egengodkjenning

Kommunestyret i Sigdal har i møte 25.10.2018 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Reguleringsplan for Tukudalen pukkverk på gnr 34/1
Området ligger ca. 3 kilometer sør for Prestfoss, i Tukudalen, vest for FV 191.
Formålet med planen er å regulere området hvor pukkverket ligger, og sikre en optimal utnyttelse av fjellressursene i området.
Dokumenter i saken:

Kart                  Bestemmelser          Vedtak        Planbeskrivelse
ROS-analyse   Støvrapport              Støyrapport

 

Reguleringsplan for Sleggeerga hyttefelt på gnr 145/2
Området ligger i lia mellom Eggedal sentrum og Tempelseter med avkjøring fra Tempelseterveien Formålet med planen er å legge til rette for fortetting i tidligere regulert område samt å regulere inn vei til eksisterende hytter. Eksisterende reguleringsplan for området planID 20022008 oppheves.
Dokumenter i saken:

Kart                 Bestemmelser            Vedtak          Planbeskrivelse

 

Regulerigsplan for Medalen camping på gnr 167/451 mfl.
Området ligger rett nord for Haglebuvannet, og omfatter eksisterende campingplass og noe areal rundt. Formålet med planen er å legge til rette fot å utvide eksisterende campingplass med faste campingplasser, "drop-in"-plasser, leke- og aktivitetsområder samt å utvide området senterområdet i planen med butikk, utleieenheter og restaurant/kafe.
Dokumenter i saken.

Kart                  Bestemmelser           Vedtak          Planbeskrivelse

ROS-analyse   Flomvurdering

 

For ovennevnte gjelder
Kommunestyrets vedtak kan i medhold av pbl j.f §§1-9 og 12-12 påklages. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Sigdal kommune v/tteknisk sektor, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller til post@sigdal.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring. Ev. krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2 og 15-3 må fremsettes skriftlig innnen 3 år fra og med i dag. Reguleringsplanen kan også sees ved teknisk sektor, 3350 Prestfoss.

02.11.2008