Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Kunngjøring oktober 2016 - frist 06.12.16

Reguleringsplaner

Det ble i kommunestyret 22. september vedtatt to reguleringsplaner og i hovedutvalget for næring og drift 29. september vedtatt at to planer skal ut på høring.

Offentlig ettersyn med frist 06.12.2016

Reguleringsplaner for Lauvhaugen hyttefelt gnr. 156 bnr. 2
Hovedutvalget for næring og drift Sigdal har i møtet 29.09.2016 vedtatt å legge reguleringsplan for Lauvhaugen hyttefelt ut på offentlig ettersyn. Området likker i Skallandslia i Eggedal. Formålet med planen er nye tomter til firtidsbebyggelse.

Kart         Betemmelser          Vedtak          Planbeskrivelse

 

Reguleringsplan for Torebråten og Bleikemyrstykket gnr. 143 bnr 39
Hovedutvalget for næring og drift i Sigdal har i møte 29.09.2016 vedtatt å legge reguleringsplan for Torebråten og Bleikemyrstykket ut på offentlig ettersyn. Området ligger mellom Jellelva og Tempelseterveien i Eggedal. Gjeldende reguleringsplan for området er nylig vedtatt. I nordligste del av planområdet ble to tomter fra gammel plan ikke overført til ny plan. Formålet for planen er å legge inn disse tomtene smat å endre området mellom tomtene fra byggeområde til friluftsformål. Bestemmeler blir ikke vedtatt.

Gjeldende reguleringskart            Nytt reguleringskart             Vedtak

 

For vennevnte gjelder
Planforslagene er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 25.10.16 - 06.12.16.
Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Sigdal kommune v/teknisk sektor, 3350 Prestfoss eller til post@sigdal.kommune.no innen 06.12.2016

 

Kommunens egengodkjenning

Reguleringsplan for Dønnhaugliseter gnr. 172/2, 173/1 og 174/4
Kommunestyret i Sigdal har i møte 22.09.2016 vedtatt reguleringsplan for Dønnhaugliseter i Vestbygda. Deler av området ble vedtatt i 2014 (gnr. 173/1 og 174/4). Det er den nordlige delen, gnr. 172/2, som er nytt i dette vedtaket. Formålet med planen er å regulere inn adkomstvei til eksisterende hytter og nye tomter til fritidsbebyggelse.

Kart           Bestemmelser           Vedtak            Planbeskrivelse
Kart sørlige del

 

Endring av reguleringsbestemmelser for Søre Langsetermark gnr. 136 bnr. 5
Kommunestyret i Sidal har i møte 22.09.2016 vedtatt nye reguleringsbestemmelser for Søre Langsetermark. Området ligger ved Frøvoldseter. Kartet er ikke endret.

Bestemmelser          Vedtak          Gjeldende reguleringskart over området
                                                      Gjeldende kart
 
                                                     Gjeldende kart
      

For ovennevnte gjelder
Kommunestyres vedtak kan i medhold av pbl j.f. §§1-9 påklages.
Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Sigdal kommune v/teknisk sektor, 3350 Prestfoss eller til post@sigdal.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring. Ev. krav om erstatning eller innløsnming i medhold av plan- og bygnignslovens §§ 32 og 42 fremsettes skriftlig innen 3 år fra og med i dag.
Regulerignsplan kan også sees ved teknisk sektor, 3350 Prestfoss

 

Prestfoss,18. oktober 2016