Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Kunngjøring av planvedtak

Reguleringsplan for Fylkesvei 287 – Hørja bru – Båsheim – Skjærs bru

Planområdet ligger vest for Soneren fra Hørja bru og til Skjærs bru, en strekning på 9,7 km. Formålet med ny plan er å legge til rette for at vegens standard kan gjenopprettes.

Dokumenter i saken:
Vedtak

Reguleringskart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Planvedtaket kan i medhold av pbl j.f  §§1-9 og 12-12 påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Sigdal kommune v/teknisk sektor, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller til post@sigdal.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring. I klagen skal det angis vedtaket det klages over, den eller de endringene som ønskes, og grunnen for klagen.

Evr. krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes skriftlig innen 3 år fra og med i dag.

Reguleringsplanen kan også sees ved teknisk sektor, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss.

Prestfoss, 14.11.2019