Matombringing

Vilkår/ forutsetning:
Tjenesten vurderes i henhold til Lov av 7. februar 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter § 2-1a, annet ledd (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste), og Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-2, første ledd, nr. 6, bokstav b (Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt).

Om matombringing:
Praktisk bistand i form av matombringing er ikke særskilt omtalt i lovteksten. Imidlertid kan dette tildeles hvis en hjelpetrengende har et nødvendig behov for bistand til dette, for å få ivaretatt et nødvendig ernæringsbehov.

Matombringing er en viktig forebyggende tjeneste til hjemmeboende. Det er en lavterskeltjeneste, det vil si at alle som henvender seg får tilbud. Det er ingen venteliste. Ambulerende vaktmester sørger for matombringingstjenesten. Det er matombringing på mandag, onsdag og fredag i tidsrommet 12:00-14:30. Denne middagen kommer fra kjøkkenet på Sigdalsheimen. For de som bor på Eggedal Eldresenter er det tilbud om å få mat fra Eggedal Borgerstue de dager det ikke er matombringing fra Sigdalsheimen. Det vil si tirsdag (i forbindelse med dagsenteret), lørdag og søndag. Torsdag er det ikke tilbud om middagsservering på Eldresenteret. Omsorgsboligene i tilknytning til Sigdalsheimen har tilbud om matservering i kantina på Sigdalsheimen. Dette tilbudet er alle dager (mandag - søndag).