Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Nyopprettet skolemiljøteam i Sigdal

For å bidra til at kommuneplanens målsettinger om gode oppvekstsvilkår og god helse nås for alle barn og unge i Sigdal, er det nedsatt et team som skal veilede og gi råd til skolene. Teamet skal jobbe både forebyggende og i enkeltsaker ut fra retningslinjer PDF document ODT document for teamet.

 

I  Kommunestyresak 68/16 ble det fattet følgende vedtak:

  • "Barneskolene i Sigdal skal sammen med Mobbeombudet i Buskerud etablere et tverretatlig team innen utgangen av 2016. Teamet skal bygge videre på den organiseringen som allerede ligger til grunn for det tverretatlige teamet på ungdomsskolen.
  • Det utarbeides retningslinjer for det tverretatlige teamet. Det tverretatlige teamet skal bestå av fagpersoner, og skal ha en veiledende og rådgivende funksjon overfor skolene.
  • Det tverretatlige teamet ved Sigdal ungdomsskole, bestående av fagpersoner fra politi, helse og skole, fungerer i dag som et beredskapsteam (forhold til veiledning og rådgiving i mobbesaker) og opprettholdes derfor slik det er i dag. Mobbeombudet vil trekkes inn ved behov.
  • Forslag til retningslinjer behandles i kommunestyret"

Høsten 2016 ble det opprettet ei arbeidsgruppe bestående av barneskolerektorene, ledende helsesøster, to representanter fra PPT og skolesjef.
Arbeidsgruppa fulgte Mobbeombudets råd om at det måtte brukes tid på å opparbeid kompetanse på området før iverksettelse. Rådet om at  at administrasjonen burde bruke våren 2017 for utarbeidelse av retningslinjer for teamet, slik at disse kunne behandles politisk sommeren 2017, ble også fulgt.
Det ble jobbet med retningslinjene i januar og februar 2017. Retningslinjene ble sendt ut på høring med frist 15.05.2017. Det kom inn to tilbakemeldinger.

Retningslinjene ble vedtatt i Kommunestyret 19.06.2017, og vil tre i kraft fra skolestart i august  2017.