Offentlig ettersyn

Regulerignsplan for Sjumo legges ut for offentlig ettersyn med frist for innspill 8. juli 2020.

Offentlig ettersyn med frist 8. juli 2020
Hovedutvalg for næring og drift har i møtet 14.05.2020 vedtatt å legge følgende reguleringsplan ut på offentlig ettersyn og høring;

Reguleringsplan for Sjumo på gnr 143/549
Området ligger vest for Gamlesetervannet. Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse i form av fortetting i eksisterende hyttefelt og infrastruktur fram til eksisterende hytter.

 

Dokumenter i saken:

Vedtak

Forslag til plankart

Forslag til bestemmelser       

Planbeskrivelse

Kulturminneregistrering

VA-kart eksisterende

VA-kart nytt

 

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn fram til 8. juli 2020. Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Sigdal kommune, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller post@sigdal.kommune.no.

Kommunehuset er for tiden stengt for publikum. Ta kontakt med kommunen på telefon eller e-post dersom dere vil ha tilsendt planforslaget.

E-post; post@sigdal.kommune.no og telefon; 32 71 14 00.