Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Omsorgsstønad

Målsetning:
Hovedformålet med omsorgsstønad er å bidra til best mulig omsorg for de som trenger hjelp i dagliglivet, og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å holde fram med omsorgsarbeidet.

Generelt:
Retten til omsorgslønn er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6.” Kommunen skal ha tilbud om omsorgsstønad til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid”.
Kommunen har etter denne bestemmelsen en plikt til å ha en ordning med omsorgsstønad og å avsette midler til dette. Allikevel gir ikke loven et rettskrav på omsorgsstønad. Kommunen kan tilby andre tjenester som avlaster omsorgsyters oppgaver.

Om tjenesten:
Omsorgsstønad er kommunal betaling til omsorgsytere med omsorg for personer som har et stort omsorgsbehov. En forutsetning for å motta omsorgsstønad er at omsorgsarbeidet foregår i eget hjem.

Bestemmelsen gjelder alle som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Den omfatter ikke bare frivillige omsorgsytere uten omsorgsplikt, men også foreldre til mindreårige barn som foreldrene har omsorgsplikt for.

Det er kommunen som avgjør om den skal gi omsorgsstønad til de som søker og hvor høy omsorgsstønaden skal være. Siden omsorgsstønad ikke er en rettighet på lik linje med andre sosial tjenester, er det noe større rom for kommunalt skjønn når det gjelder omsorgsstønad enn når det gjelder andre tjenester.(Jfr. Rundskriv I-42/98).
Når det vurderes om det skal gis omsorgsstønad skal dette skje etter en bred skjønnsmessig vurdering. Kommunen skal finne den mest formålstjenlige fordelingen mellom omsorgsstønad og andre tjenester fra kommunen. Totaltilbudet skal være på et forsvarlig nivå.

Kontaktperson: Virksomhetsleder Turid Flaget
Telefon: 32 71 22 00
E-post: turid.flaget@Sigdal.kommune.no