Plan

Alle kommunens  planer - på alle nivå - er gode og viktige informasjonskilder. For kommunens innbyggere spesielt og og allmenheten generelt. I tillegg er planene viktige rammeverktøy for kommunens adminsitrasjon.
 

Området plan omfatter ansvar for kommuneplanarbeidet (arealdel og samfunnsdel) og saksbehandling knyttet ti ldette. Kommunen gjennomfører både lovpålagte planoppgaver, men er også tjenesteleverandør av andre typer planoppgaver.

Kommunal planstrategi
Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte drøfting av kommunens strategiske valg knyttet ti lsamfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbrk, miljøutfordringer, sektorennes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Ved behandling skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret skal herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeidet med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Kommuneplan
Kommuneplanen dekker hele kommunen, og blir både utarbeidet og vedtatt av kommunen. Kommuneplanen skal vurderes rullert hvert 4. år. For å øke detaljgraden i planverktøyet, er det vanlig å utarbeide kommunedelplaner.
I Sigdal har vi kommunedelplan for Norefjell Vest og kommunedelplan for Trillemarka-Rollagsfjell. Dette er planer som mer detaljert viser arelabruken - både eksisterende og framtidig.

Samfunnsplanlegging
I tilllegg til de lovbestemte planoppgavene, jobbes det med generell samfunnsplanlegging. Her jobbes det med å fremme tiltak som gjør kommunen til et trygt og godt bosted. Ved samfunnsplanleggingen ser man på hva man har og hvilke muligheter framtiden gir.

Webplan
Sigdal kommune benytter seg av løsningen Webplan. Her finner du gjeldende arealplaner elektronisk. Det er noen eldre reguleringsplaner for sentrum av Eggedal, Prestfoss og Nerstad som ikke ligger inne i Webplan. Disse kan man få tilsendt ved å ta kontakt med kommunen.
Webplan-løsningen finner du her.

Regulering
Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. En regulerignsplan utformes enten som områdereguøering (som utarbeides av kommune) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag til detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern av bestemte områder. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.

Klage
Når reguleringsplanen eller reguleringsendringen er vedtatt, vil dette bli kunngjort med annonse i Bygdeposten, kunngjøring på kommunens nettside og med brev til berørte parter. Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket innen oppgitt klagefrist. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen, som vil behandle denne politisk før den eventuelt sendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Utsatt iverksetting
Underinstansen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Når en part eller en annen med rettslig klageinteresse akter å gå til søksmål eller har reist søksmål for å få vedtaket prøvd ved domstol, kan organ som nevnt utsette iverksetting til det foreligger endelig dom. Det samme gjelder når en part eller en annen med rettslig klageinteresse akter å bringe eller har brakt en sak inn for Stortingets ombudsmann for forvaltning. Anmodninger om utsetting skal avgjøres snarest mulig. For øvrig gjelder det som er betemt i annen lovgivning om utsettende virkning av klage, søksmål m.m.

Det kan settes vilkår for utsettingen. Avslag på anmodning om utsetting skal være grunngitt. Begrunnelse skal gis samtidig med avslaget.