Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Planvedtak

Reguleringsplan for boligområde Smestadjordet ble vedtatt i kommunestyret 22.09.2022. I samme møte ble reguleringsplan Tempelseter fra 1987 opphevet.

Kunngjøring av planvedtak

Kommunestyret i Sigdal har i møtet 22.09.2022 vedtatt følgende reguleringsplaner;

Reguleringsplan Smestadjordet
Området ligger på Nerstad og formålet med planen er å tilrettelegge for konsentrert boligbebyggelse. 

Dokumenter i saken:

Vedtak 
Reguleringskart
Reguleringsbestemmelser 
Planbeskrivelse

 


Reguleringsplan Tempelseter – opphevelse
Området ligger på Tempelseter. Planen er vedtatt opphevet. Hjemmelshavere innenfor planområdet blir tilskrevet. 

Dokumenter i saken:

Vedtak 


Planvedtaket kan i medhold av pbl j.f §§1-9 og 12-12 påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Sigdal kommune, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller til post@sigdal.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring. I klagen skal det angis vedtaket det klages over, den eller de endringene som ønskes, og grunnen for klagen.

Ev. krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes skriftlig innen 3 år fra og med i dag.
Dokumentene kan også sees på kommunehuset i Prestfoss etter avtale. Ta kontakt pr post@sigdal.kommune.no eller telefon 32 71 14 00.