Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Praktisk bistand og opplæring (miljøarbeidertjeneste i hjemmet)

Målsetning:
Målet er å gjøre tjenestemottakeren i stand til å mestre oppgavene selv så langt mulig utfra sine forutsetninger, å bevare / øke den enkeltes funksjons- og mestringsevne. Det forutsetter ofte at det avsettes plan og tid for hvordan den enkelte skal få trening til å gjøre mest mulig selv.

Tjenesten innebærer aktiv involvering av bruker og opplæring og veiledning med mål om økte ferdigheter hos bruker.

Generelt:
Tjenesten tildeles i henhold til Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6b ”For å oppfylle ansvaret etter §3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt”.

Bestemmelsen omfatter hjelp til egenomsorg og personlig stell og det som i dag omtales som personrettet praktisk bistand. Videre omfattes hjemmehjelp og annen hjelp til alle dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen, for eksempel innkjøp av varer, matlaging og vask av klær m.v. Det er et formål å bidra til å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet, og tjenesten skal hvis det er hensiktsmessig, også innebære opplæring i dagliglivets praktiske gjøremål. Jfr. departementets merknader til loven.

Hvem som har krav på tjenesten:
"De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål".

Kontaktperson: Virksomhetsleder Turid Flaget
Telefon: 32 71 22 00
E-post: turid.flaget@Sigdal.kommune.no