Bildet viser Rask psykisk helsehjelp forside for tjenesten som tilbyd av Modum og Sigdal i samarbeid med Modum Bad

Rask psykisk helsehjelp - Sigdal og Modum kommuner samarbeider med Modum Bad

Rask psykisk helsehjelp er et lavterkseltilbud til voksne og unge over 16 år med mild til moderat depresjon og/eller angstproblemer.

Telefon: 32 74 94 40
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00.
Les mer om tilbudet i brosjyren: Trykk her


 

Depresjon er

.. en tilstand kjennetegnet ved sterk og vedvarende nedstemthet og energitap som går ut over fungering i hverdagen. Depresjon påvirker mange faktorer i vårt liv; hvordan vi føler oss, hvordan vi tenker om ting, vårt energinivå, konsentrasjon, seksualitet, vår fysiologi, som søvn, matlyst, smerter og fordøyelse. Styrken varierer fra milde symptomer til alvorlig depresjon med selvmordsfare. Depresjon er noe annet enn kortvarig nedstemthet, da følelsesmessige reaksjoner på hendelser i livet er normalt.

https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/depresjon/

Link til en film fra WHO om depresjon:

https://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYc  

Dersom du kjenner deg igjen i beskrivelsen av depresjon, kan du få råd for selvhjelp her:

https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/depresjon/depresjon-selvhjelpskurs-1/

Søvnvansker:

Rundt hver tredje voksne person har søvnvansker av og til. Over en tiendedel har vedvarende søvnvansker, også kalt insomni, daglig eller nesten daglig. Noen kan ha innsovningsvansker, mens andre har vansker med å forbli sovende eller for tidlig oppvåkning. Over tid vil dårlig nattesøvn gå ut over arbeidsevne og produktivitet om dagen. Det sier seg selv at når natten ikke gir, men snarere stjeler energi, er en stor kilde til påfyll og fornyede krefter borte.

https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/sovn-og-sovnsykdommer

https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/sov-godt.pdf

https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/sovnproblemer/

Dersom du kjenner deg igjen i beskrivelsen av søvnvansker, kan du finne råd for selvhjelp her:

https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/kortvarige-sovnvansker/kortvarige-sovnvansker-selvhjelpskurs/

https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/langvarige-sovnvansker/langvarige-sovnvansker-selvhjelpskurs/

Angst er

.. en samlebetegnelse for tilstander preget av angst eller frykt. Sammen med angsten følger ofte symptomer som irritabilitet, tristhet, tretthet, hodepine, nummenhet i hender og føtter, muskelsmerter, skjelvinger og rykninger, pustevansker, svetting, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer.

Det vi kaller «angst» i dagligtalen er en tilstand der disse tre komponenter er like viktig:

  • Det som skjer i kroppen
  • De handlinger vi foretar oss
  • Vår opplevelse

Angst er enten knyttet til bestemte situasjoner/objekter (fobisk angst), eller ikke knyttet til bestemte ting, og man vet ikke hva man er redd for.  Tilstanden kan være preget av vedvarende uro og bekymring, rastløshet og irritabilitet (generalisert angst) eller komme som plutselige anfall (panikkangst).

Fobi betyr «flukt». Fobi er en angst som er langt sterkere enn det den objektive faren skulle tilsi, og er forbundet med et sterkt ønske om å unngå eller flykte fra det en frykter.

Et sentralt trekk ved angstlidelser er utvikling av unnvikelsesatferd, hvor man unngår steder eller situasjoner som man tror vil fremkalle angsten. Unnvikelsesatferd og andre tryggingsstrategier er en sentral årsak til at angsten opprettholdes, og det største problemet for personens daglige fungering.

Unnvikelse og tryggingsatferd hjelper på kort sikt, men opprettholder angsten på lang sikt.

Ved angst er vår opplevelse forbundet med en trussel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sosial angst:

Personer som har sosial angstlidelse frykter situasjoner hvor de risikerer å bli utsatt for andre menneskers kritiske blikk. De er redde for at andre skal se på dem, vurdere dem og danne seg en negativ mening om dem. De frykter særlig det pinlige ved å bli bedømt som nervøse, svake eller dumme.

https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/angstlidelser/sosial-angstlidelse/

Dersom du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen av sosial angst/presentasjonsangst, kan du finne informasjon og gode selvhjelpsråd her:

https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/sosial-angst/sosial-angst-selvhjelpskurs/

https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/presentasjonsangst/presentasjonsangst-selvhjelpskurs/

og spesifikt for rødming, her:

https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/rodming/rodming-selvhjelpskurs/

Agorafobi:

Personer som har agorafobi har ofte frykt for å forlate hjemmet. Mange er redde for å være alene, særlig når de må gå ut. Angst for å bli «fanget» på bestemte steder der det er liten mulighet for flukt og assistanse. Angsten for å få et panikkanfall i slike situasjoner står i sentrum for denne fobien.

Se   https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/angstlidelser/agorafobi/

Panikklidelse:

Et panikkanfall er en intens følelse av frykt for at det vil skje noe forferdelig, og med et sterkt kroppslig ubehag. Panikkanfall forekommer i alle former for angstlidelser. Hovedproblemet for de med panikklidelse er at de hele tiden frykter et kommende panikkanfall.

https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/angstlidelser/panikklidelse/

Dersom du kjenner deg igjen i beskrivelsen av panikkanfall, kan du finne råd for selvhjelp her:  

https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/panikkangst/panikkangst-selvhjelpskurs/

Helseangst:

Personer som har overdreven helseangst, eller hypokondri, er overbevist om at en har, eller er redd for å få, en kronisk invalidiserende lidelse eller en dødelig sykdom. Dette fører gjerne til at en følger nøye med på kroppen, sjekker puls, bryst eller andre kroppsdeler og går hyppig til lege. Noen unngår helt å sjekke kroppen sin og vil helst ikke tenke på eller høre om sykdom.

https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/angstlidelser/helseangst/

Dersom du kjenner deg igjen i beskrivelsen av helseangst, kan du finne råd for selvhjelp her:

https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/helseangst/helseangst-selvhjelpskurs/

Spesifikke fobier:

Fobi er en ekstrem frykt som ikke står i forhold til situasjonen, og som er forbundet med et sterkt ønske om å unngå eller flykte fra den. Spesifikke fobier er begrenset til bestemte objekter eller situasjoner, for eksempel insekter, hunder, høyder og lukkede rom, sprøyter og å se blod.

https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/angstlidelser/spesifikke-fobier/

Dersom du kjenner deg igjen i beskrivelsen av spesifikke fobier, kan du få råd for selvhjelp

https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/fobier/fobier-selvhjelpskurs/

https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/flyskrekk/flyskrekk-selvhjelpskurs/

 Generalisert angstlidelse:

Personer som har en generalisert angstlidelse er mye engstelig og bekymrer seg for vonde ting som kan hende og blir urolig og rastløs, klarer ikke å slappe av. Det er ofte ting eller hendelser i dagliglivet som blir gjenstand for overdreven angst, som bekymring for barn, helse og økonomi.

https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/angstlidelser/generalisert-angstlidelse/

Posttraumatisk stresslidelse:

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) oppstår som en reaksjon på en hendelse som opplevdes som ekstremt skremmende eller psykisk smertefull. Denne hendelsen kan innebære en trussel om død eller en trussel mot egen eller andres fysiske, seksuelle eller psykiske integritet.

Personer som har utviklet en posttraumatisk stressforstyrrelse plages av gjentatte, plagsomme minnebilder, tanker eller sanseinntrykk knyttet til traumehendelsen. Dette kan skje i våken tilstand eller når man sover i form av mareritt.  Personen reagerer fysisk som om en stadig er i fare. Personen kan unnvike tanker, følelser eller samtale om temaer forbundet med traumehendelsen, samt aktiviteter, plasser eller personer som gir traumeminner.

https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/angstlidelser/posttraumatisk-stresslidelse/

Tvangslidelse:

Personer som har en tvangslidelse (OCD) er plaget av ubehagelige, tilbakevendende tanker og/eller tvangshandlinger. Tvangstankene er forbundet med angst, og handlingene reduserer angsten. Tvangstanker er ubehagelige ideer, forestillinger eller impulser som gjentatte ganger dukker opp i bevisstheten mot personens ønske. Personen erkjenner dem som sine egne tanker selv om de er ufrivillige og ofte frastøtende.

https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/angstlidelser/tvangslidelse/


Hvem er Rask psykisk helsehjelp for?

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for voksne og unge over 16 år med depresjon og angstlidelser av lett til moderat grad, evt. med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser. Målet er å gi et tilbud innen én til to uker, slik at problemene ikke utvikler seg. For deg som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær. For deg som er i utdanning blir et viktig mål å finne motivasjon til å fortsette skolegangen. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.

 

Hva slags behandling får du?

Rask psykisk helsehjelp tilbyr kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Etter henvendelse vil en terapeut ta kontakt med deg så snart som mulig, som regel innen 14 dager. Dersom du er i målgruppen vil du få et tilbud om kurs, veiledet selvhjelp, eller samtale. Du deltar selv aktivt i behandlingsprosessen.

 

Tverrfaglig team

Helsehjelpen drives av tverrfaglige team hvor de ansatte har minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Det er psykolog tilknyttet alle teamene.

Teamet samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Dette skjer i samråd med bruker. De ansatte har taushetsplikt som annet helsepersonell.

Telefon til tjenesten er: 32 74 94 40.

Les mer på hjemmesiden til Helsedirektoratet:

Rask psykisk helsehjelp

12 kommuner etablerer rask psykisk helsehjelp