Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Regnskap, årsberetning og årsmelding

2020

Regnskapet for Sigdal 2020 i balanse
Sigdal kommunes årsregnskap for 2020 er avlagt med et netto driftsresultat på 12,7 mill. kroner. Dette utgjør 3,6% av brutto driftsinntekter.
2020 har vært et utfordrende år og har krevd ekstraordinær innsats. Kommunens ansatte har gjort en meget god jobb for å opprettholde god kvalitet på tjenestene og etatene har vist  god budsjettdisiplin.
Forbruket for planområdene ble totalt 0,6 mill. kroner under justert budsjett.
Staten har kompensert en god del av merkostnader knyttet til korona-tiltakene.
Lavere lønnsrelaterte kostnader enn budsjettert er hovedårsaken til det gode resultatet. Skatteinngangen i 2020 ble 0,4 mill. kroner høyere enn budsjettert.
Høyere frie inntekter og lavere lønnsrelaterte kostnader enn budsjettert fører til en styrking av kommunens disposisjonsfond med  8,5 mill kroner.
Positivt resultat innen selvkostområdet innebærer at 4,2 mill. kroner avsettes til bundne driftsfond.

 

2019

 

2018

 

2017

2016

2015

 

2014