Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Reguleringsplan - offentlig ettersyn og endelig vedtak

Reguleringsplan for Jareseter 3 er ute på offentlig ettersyn med frist for innspill 16. november. Reguleringsplan for Lislevant er endelig vedtatt.

Offentlig ettersyn med frist 16. november 2021
Hovedutvalget for næring og drift har i møte 23.09.2021 vedtatt å legge følgende reguleringsplan ut på offentlig ettersyn og høring:

Reguleringsplan for Jareseter 3 gnr 156/63 og 157/1
Området ligger i Skallandslia nordvest for Eggedal sentrum. Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse i forelengelsen av eksisterende utbygging.

Dokumenter i saken:

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn fram til 16. november 2021.
Eventuele merknader til planforslaget sendes Sigdal kommune, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller psot@sigdal.kommune.no

 

Kunngjøring av planvedtak

Kommunestyret i Sigdal har i møte 23.09.2021 vedtatt følgende reguleringsplan:

Reguleringsplan Lislevatn
Området ligger på Djupsjøen, sørøst for vannet. Formålet med planen er å fortette med fritidsboligtomter i eksisterende hyttefelt.

Dokumenter i saken:

Planvedtaket kan i medhold av pbl j.f. §§1-9 og 12-12 påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Sigdal kommune, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller til post@sigdal.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring. I klagen skal det angis vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og grunnen for klagen.

Ev. krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygnngslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes skriftlig innen 3 år fra og med i dag.
Dokumentene kan også sees på kommunehuset i Prestfoss eter avtale. Ta kontakt pr. post@sigdal.komune.no eller telefon 32 71 14 00.