Reguleringsplaner

Reguleringsplaner for Stubberudmoen og Åslandseter nedre er ute på offentlig ettersyn med frist for innspill 18.03.2020.

Offentlig ettersyn med frist 18. mars 2020
Hovedutvalget for næring og drift har i møte 23.01.2020 vedtatt å legge følgende reguleringsplaner ut på offentlig ettersyn og høring:

Reguleringsplan for Stubberudmoen gnr 123/4 m.fl.
Området ligger i Nedre Eggedal, sør for Solevannet og sørøst for næringsområdet ved Solemoa. Formålet med planen er å legge til rette for næringsbebyggelse (ikke tung industri) og boligformål (både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse). Gjeldende reguleringsplan Stubberudmoen ligger nedenfor planområdet og er tenkt erstattet av ny plan.

Dokumenter i saken:

 

Reguleringsplan for Åslandseter nedre gnr 153/15
Området ligger på Haglebu, nord for alpinbakken. Planen vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan Åslandsetra fra 1999. Formålet med planen er å legge til rette for fortetting i eksisterende hytteelt, deler av området med høy utnyttelse.

Dokumenter i sak:

 

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn fram til 18. mars 2020. Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Sigdal kommune, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller post@sigdal.kommune.no.

Reguleringsplanene kan også sees på kommunehuset, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss.