Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Reviderte utgaver av overgangsheftet barnehage-skole " Med spent forventning og "Den gode dagen på SFO"

Kommunestyret vedtok i juni 2020 å ta det reviderte overgangsheftet barnehage-skole "Med spent forventning" og "Den gode dagen på SFO" til orientering.
 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan får en trygg og god overgang fra barnehage til skole og evt. skolefritidsordning.
Sigdal kommune skal legge til rette for et helhetlig oppvekstmiljø, gjennom å gi barn fra 1. - 4.trinn tilbud om skolefritidsordning, og for barn med særskilte behov på 1. - 7.trinn, og SFO, skole og barnehage skal sammen gi gode rammer for en allsidig utvikling.

Jfr. Stortingsmelding 6, Tett på – "tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage , skole og SFO" skal barna skal møte tydelige forventninger og få hjelp til å takle både medgang og motgang.

Hovedendringene i overgangsheftet er at fokuset er flyttet fra å gjøre barnet klar for skolen, og innholdet har endret seg fra hva barnet bør kunne ved skolestart til hva det kommer til å møte i skolen. 
Planen for " Den gode dagen i SFO" er revidert og er et styringsredskap for skoleeier, rektorer, SFO ledere og ansatte, men også et grunnlag for kompetanseutviking i SFO.

 (Den gode dagen i SFO vil få layout og vil bli lagt ut på nettsida så fort den er klar.)