Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Rullering av kommunens samfunnsdel 2022-2035

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035 ble vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn 07.04.2022.

Samfunnsdelen legger FN's bærekraftsmål til grunn og beskriver innsatsområder som Sigdal kommune skal jobbe med i årene framover.

Innspill til kommune kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035

Frist for innspill til kommuneplanens samfunnsdel gikk ut 01.10.21.
Kommunen har mottatt innspill på vegne av 831 personer (inkl. 171 elever fra 10. klasser) Det har vært innspill fra enkeltpersoner, fra diskusjoner i gjestebud, svar fra questbackundersøkelse og arbeid med ulike prosjketer på skolene (film, brosjyrer, modeller og plakater).