Sigdal kommunes næringsfond - søknadsfrist 1. juli

Vi oppfordrer til å lese retningslinjene og send inn søknad om det er aktuelt!

Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, i form av videreutvikling av eksisterende og etablering av ny næringsvirksomhet. Dette inkluderer også investeringer i fellestiltak som fremmer Sigdalssamfunnet.

Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, i form av videreutvikling av eksisterende og etablering av ny næringsvirksomhet. Dette inkluderer også investeringer i fellestiltak som fremmer Sigdalssamfunnet.

Det kan ikke gis støtte til investeringer i ikke-varige driftsmidler, sanering av gjeld eller løpende drift i private bedrifter.

Alle næringer skal stilles likt ved tildeling av næringsfondet, men kompetanserettede tiltak og tiltak som bidrar til økt sysselsetting for kvinner og ungdom i kommunen gis prioritet. For øvrig skal prioriteringer følge vedtatte kommuneplan. Støtte til andre gode næringstiltak vil også kunne vurderes.

Retningslinjer

Søknadsfrist er satt til 1.juli 2020.


Søkanden sendes post@sigdal.kommune.no eller Sigdal kommune, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss