Skogbruk

Skogbruket i Sigdal

Tømmerlunne.jpg


Foto: Gunvor Synnøve Green

Skogen er viktig for kommunen, både som inntektskilde for skogeierne og råstoffleverandør til industrien. Skogen har også betydelige kvaliteter som arena for jakt, fiske og friluftsliv. Botanikken og berggrunnen er også spesiell og byr på fine opplevelser.

Arealer
Sigdal har et skogareal på ca. 600.000 dekar, hvorav ca. 485.000 dekar produktivt, og som tilsvarer ca. 58% av kommunens totalareal. Det er ca. 500 skogeiere, med en gjennomsnittlig eiendomsstørrelse på 1660 dekar.

Avvirkning og tilvekst
Årlig blir det avvirket omlag 75.000 m3 tømmer. I forbindelse med siste områdetaksering i 2004/2005 ble det i Sigdal registrert en stående kubikkmasse på ca. 3,7 mill m3. Årlig tilvekst er ca. 110.000 m3 brutto, fordelt på 48% gran, 46% furu og 6% lauv. Det er ikke beregnet balansekvantum i taksten, men vi antar at nyttbart volum i årlig hogst har potensiale til å ligge på et varig volum på 82.000 - 90.000 kubikkmeter med tynning.

Nøkkelbiotoper
Det er avsatt ca. 5.800 dekar til nøkkelbiotoper, og tilsvarer 1,2% av det produktive arealet. Følgende livsmiljøer er dominerende: liggende død ved, eldre lauvsuksesjon og gamle trær.

Skogsbilveier
Sigdal har et stort skogveinett, med flere kilometer skogsbilveier. Mange av bilveiene er bygd for mange år siden og har behov for opprustning, men det er også en del veier med bra standard. Det har i de senere årene blitt rustet opp mange veier, men fortsatt er det mange veier som fortsatt trenger en standardheving. Dette er viktig satsningsområde fremover for å kunne opprettholde en rasjonell og effektiv drift av skogene. I noen områder er det også behov for nye veier.