Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Oppvekst

Skole, SFO og barnehage

Her kan du gå direkte til kommunens oppdaterte informasjon om korona.

27.09.2021

Barn, elever og ansatte går nå tilbake til en vanlig barnehage- og skolehverdag. Trafikklysmodellen skal bare brukes i helt spesielle tilfeller, etter lokale vedtak.
Overgangen til normal skolegang betyr også at de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole skal gjelde fra 11. oktober.

 

Vanlig drift i skole og barnehage

I skole og barnehage betyr gjenåpningen at barn og unge skal ha en normal hverdag. De skal fortsatt følge de generelle rådene om å holde hendene rene og ikke gå på skolen eller i barnehagen når man er syk.

– Den enkelte kommune kan fortsatt bruke trafikklysmodellen hvis det oppstår store og uoversiktlige smitteutbrudd, men dette er i unntakstilfeller.
Hovedregelen er vanlig drift av barnehager og skoler. myndighetene vil følge nøye med på smitteutviklingen og gjøre endringer raskt hvis det blir behov for det.

 

Gjeninnfører fraværsreglene fra 11. oktober

Under pandemien innførte regjeringen midlertidige unntak fra fraværsreglene i ungdomsskolen og videregående skole. Disse unntakene oppheves fra 11. oktober.

For å gi skolene litt tid til å forberede seg, forlenges dagens unntaksregler om dokumentasjon og føring av fravær til 10. oktober. Fra 11. oktober må elever i ungdomsskolen og videregående igjen forholde seg til de vanlige fraværsreglene. Det betyr blant annet at de ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner.

– Hvis eleven har symptomer på luftveisinfeksjon, skal eleven testes. Dersom testen er negativ, og allmenntilstanden er god, kan eleven på skolen.

 

Her er oversikt over råd og regler som gjelder i en normal hverdag med økt beredskap

 

13.08.2021

I Sigdal starter skolene på grønt nivå i henhold til myndighetenes trafikklysmodell. 

Det vil sendes ut og publiseres egen informasjon til elever og foresatte i forbindelse med skolestart.
 

 

11.06.2021

Det oppfordres fortsatt om bruk av munnbind i forbindelse med skoleskyss for elever fra 8. trinn og oppover.

04.06.2021

Det er fortsatt en sterk anbefaling om bruk av munnbind i forbindelse med skoleskyss for elever fra 8. trinn og oppover.

20.05.2021

Det er i dag meldt torsdag 20.05 meldt om et smittetilfelle i Sigdal. 
Personen er i isolasjon og følges opp av smittevernsteamet.  Smittetilfeller utløser både karantene for nærkontakter samt ventekarantene inntil prøvesvar foreligger.
Ventekarantene gjelder bla for 5. og 7. trinn på Nerstad barneskole, 10. trinn og deler av 9. trinn på Sigdal ungdomsskole.
Barnehagen på Nerstad holder stengt i morra 21.05.
 
Det blir digital hjemmeundervisning for Nerstad barneskole og berørte trinn på ungdomsskolen i morra 21.05.
 
Saken oppdateres fortløpende.
 
mvh
Hanne Bredde Vig, oppvekstsjef.

16.04.2021

Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

 Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Elever bør holde en meter avstand til elever i andre kohorter
 • Ansatte skal holde en meter avstand i alle situasjoner
 • To kohorter kan samarbeide utendørs

07.04.2021

Til elever og foresatte i Sigdalskolen.

Her følger en klargjøring av hva man kan forvente av oppfølging fra skolene ved
1) sykdom eller kortvarig karantene,
2) ved karantene og isolasjon, og
3) ved fullstendig nedstenging av skolen/skolene.

Det er kommunelegen som bestemmer om en klasse eller skole skal settes i karantene eller stenges som følge av smitte av Covid-19.
Det er kun ved stenging av skolen, isolasjon eller langvarig karantene ilagt av kommunelegen at elever har rett på tilrettelegging av opplæringen i form av hjemmeskole med ekstra oppfølging. Sigdalskolen legger av hensyn til personvern per nå ikke opp til hybrid undervisning med direkte overføring fra klasserommet til elever som er i karantene eller isolasjon.

Retningslinjene for når det er aktuelt med hjemmeskole finner vi i denne veilederen fra Udir: Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen
 

1) Felles retningslinjer når elever har korttidsfravær (fravær mindre enn en uke; eksempelvis mild sykdom og ventekarantene 1-3 dager):

 • Eleven følger sin ukeplan eller arbeidsplan som ligger ute på digital plattform
 • Eleven gjør de oppgavene som kan løses hjemme, sender innlevering og arbeider tilbake til lærer digitalt eller fysisk i bøker, etter avtale med lærer
 • Kommunikasjon foregår som vanlig gjennom School Link med foresatte og/eller på digital plattform direkte med elev
   

2) Felles retningslinjer når eleven har fravær pga isolasjon eller karantene ( ved fravær over en skoleuke)

 • Eleven følger sin ukeplan eller arbeidsplan som ligger ute på digital plattform. 
 • Kun Showbie, Skooler, OneNote og/eller Teams skal benyttes som digital plattform for undervisning, informasjon, dialog og møter.
 • Lærer skal ha samtale eller møte med eleven hver dag (digitalt).
 • Eleven skal ha en skolehverdag tilnærmet lik den han eller hun ville hatt på skolen i tid og arbeidsbelastning.
 • Det skal være en fysisk eller praktisk aktivitet hver dag.
 • Det kan inngås egne avtaler med kontaktlærer om oppfølging. Dette gjør foresatte sammen med lærer.
 • Eleven kan ta kontakt med assistent, lærer eller rektor på Teams når han eller hun ønsker, men kan ikke forvente svar utenom avtalte tider.

3) Felles retningslinjer ved nedstengning av skolen.

 • Lærer skal ha samtale eller møte med eleven hver dag (digitalt).
 • Barnetrinnet: Eleven har fast oppmøte digitalt kl. 09.00 hver dag, sammen med de andre elevene i klassen/gruppa og lærer.
 • Ungdomstrinnet: Eleven har fast oppmøte digitalt kl 08.30 hver dag, sammen med de andre elevene i klassen/gruppa og lærer.
 • Kun Showbie, Skooler, OneNote og/eller Teams skal benyttes som digital plattform for undervisning, informasjon, dialog og møter. 
 • Lærere og elever skal bruke bilde og lyd i kommunikasjonen.
 • Det skal være en fysisk eller praktisk aktivitet hver dag.
 • Det kan inngås egne avtaler med kontaktlærer om oppfølging. Dette gjør foresatte sammen med lærer.

06.04.2021

Bruk av munnbind på skolebussen

Gjeldende smittevernforskrift pålegger bruk av munnbind for alle personer over 12 år der det ikke er mulig å overholde en meters avstand. Statsforvalteren har bekreftet at dette også gjelder skoleskyss.

Statsforvalteren bekrefter i ny veileder at vi kan skille mellom barne- og ungdomsskolen. Elever på ungdomsskolen i Sigdal skal derfor benytte munnbind på skolebussen til og fra skolen. Dette vil virke som et forebyggende smitteverntiltak nå etter at påskeferien er over.

Ungdomsskolen vil dele ut munnbind til alle elever som benytter seg av skolebussen, men vi ber om at elevene benytter eget munnbind på vei til skolen i morgen onsdag, 07.04.21.

Vi minner om at barna og ungdommene skal oppfordres til å holde seg til sin egen kohort på bussen.

Munnbindpåbudet gjelder også for elever ved videregående skole og andre reisende på kollektivtransport.

§ 16h.Plikt til å bruke munnbind

 

25.03.2021

Smittevernveilederne for barnehage og skole er nå oppdatert.
Felles for alle veilederne er at det er tydeligere råd om nærkontakter, slik at det blir lettere å definere hvem som må i karantene. 

Blant de viktigste endringene i veilederen for barneskole er:
       
Halvere antall kontakter på rødt nivå.
       
På gult nivå kan hele klasser og grupper være samlet.
        På rødt nivå anbefales det at antall kontakter i løpet av en uke halveres.
​        Et eget kapittel om SFO/AKS.

Blant de viktigste endringene i veilederen for ungdomsskole er:

         Halvere antall kontakter på rødt nivå.
         På gult nivå kan hele klasser og grupper være samlet.
         På rødt nivå anbefales det at antall kontakter i løpet av en uke halveres.

         Råd om bruk av munnbind.
         Elever og ansatte kan bruke munnbind i fellesarealer utenfor klasserommet, men det
         anbefales ikke å bruke munnbind i klasserommet.

I veilederen for barnehage er det kun små endringer. Blant annet er antall kohorter som kan samarbeide redusert fra tre til to. 

16.03.2021

Nye smittevernforskrifter for Sigdal og hele Viken

Kjære alle sammen!

Regjeringen innførte strenge smittevernforskrifter for Sigdal og hele Viken for øvrig i går kveld. Hensikten er å få ned de sterkt økende smittetallene og antall innleggelser på våre sykehus som utfordrer helsekapasiteten.

Innføring av disse smittevernforskriftene berører imidlertid ikke tiltaksnivået på skolene og barnehagene i Sigdal. Vi drifter derfor fortsatt på GULT nivå i henhold til den nasjonale trafikklysmodellen. Justering av dette nivået vil primært gjøres lokalt av kommunen etter en konkret smittevernfaglig vurdering.

Vi har nå gult nivå i Sigdal fordi det pr i dag ikke er bekreftet smittetilfeller i Sigdal. Men det er økende smitte i kommunene i vår umiddelbare nærhet og vi ønsker derfor å formidle at vi i oppvekstsektoren er i høy beredskap i tilfelle smitte oppstår hos oss, og hvordan vi vil respondere på melding om smitte eller karantene som berører vår sektor.

Smittesporing, teststasjonen, skolene og barnehagene er godt forberedt på å håndtere situasjonen som kan oppstå. Det er kommunelegen som beslutter omfanget av karantene og en mulig endring fra gult til rødt tiltaksnivå, dersom barn eller unge blir nærkontakter av smittede personer. Ved mistanke om smitte av britisk mutert virus settes også nærkontakter av nærkontakter i ventekarantene i den tiden kommunelegen anviser. Dersom det er barn og unge som settes i ventekarantene vil det bli gitt informasjon om dette fra rektor eller styrer. Om dette skjer i løpet av en skoledag skal ikke barn som blir satt i karantene benytte seg av skolebussen. Disse må hentes av sine foresatte. Elevene kan oppholde seg på skolen fram til de kan bli hentet.

Personer som er direkte nærkontakter vil bli fulgt opp av smittesporingsteamet i Sigdal kommune og skal teste seg slik smittesporingsteamet anviser. Personer i ventekarantene trenger ikke å testes for Covid-19.

Vi setter pris på at dere alle følger smittevernreglene som dere finner på Sigdal kommunes hjemmeside. Sammen gjør vi alt vi kan for å bekjempe pandemien og for at vi skal kunne holde skoler og barnehager åpne!
 

Med vennlig hilsen

Henrik Mørch, beredskapsleder og Hanne Bredde vig, oppvekstsjef

16.03.2021

Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skole og barnehage som for resten av landet.

05.03.2021

Det planlegges med at skolene starter opp igjen etter vinterferien førstkommende mandag på gult nivå. 

05.02.2021

Sigdal ungdomsskole driftes på gult nivå i henhold til den nasjonale trafikklysmodellen fra og med mandag 8.februar.

08.02.2021

Alle skolene i Sigdal driftes på gult nivå i henhold til den nasjonale trafikklysmodellen fra i dag, mandag 8.februar.
Alle barnehagene har normale åpningstider.

04.02.2021

Det er ikke meldt om nye smittetilfeller blant elevene på skolene i Sigdal.

Alle prøver tatt onsdag 03.02.2021 ga negativt prøveresultat.
Sigdal ungdomsskole har digital hjemmeskole ut denne uken, og går til gult trafikklys fra uke 6, i henhold til den nasjonale trafikklysmodellen. Det vil si at alle elever møter fysisk på skolen og følger ordinær timeplan.

Skolebussene går etter ordinær rute.

Foresatte kan søke om kjøregodtgjørelse dersom de velger å kjøre egne barn til skolen.  Ordningen gjelder for elever som har rett på ordinær skoleskyss, og godtgjørelse gis etter faste satser. Foresatte som ønsker å benytte ordningen ber vi ta kontakt med skolen fortløpende. Godtgjørelse vil kun innvilges når kjøringen er avklart på forhånd.

Søknadsskjema for godtgjørelse finner du her.

Alle barnehager er i ordinær drift.

03.02.2021

Re-test for elever og ansatte ved Sigdal ungdomsskole, samt elever på skolebussen og valgfag foretas ved Prestfoss legesenter i dag.

29.01.2021

Smittetilfelle bekreftet tilknyttet Sigdal ungdomsskole

Kriseledelsen har i dag mottatt ett bekreftet smittetilfelle etter hurtigtest ved Prestfoss legesenter.
Den smittede er elev ved Sigdal ungdomsskole. Smitteveien knyttes ikke til det pågående utbruddet i hjemmetjenesten, men er nærkontakt til smittetilfelle meldt i går.

Alle elever og lærere på 10. trinn og alle elever og passasjerer som har tatt skolebussen fra Nerstad til Prestfoss på morgenen og fra Prestfoss til Nerstad tilbake på ettermiddagen  fra og med mandag 25.1 til og med onsdag 27.1 skal i karantene. Nærkontakter som ringes av smittesporingsteamet skal også i karantene. 

Ettersom vi ikke mistenker noen engelsk variant av viruset i Sigdal, trenger ikke husstandsmedlemmer til berørte elever være i karantene.
Vi følger dermed anbefalingen fra FHI som du kan lese her.

Følgende tiltak er så langt iverksatt:

 • Smittesporing pågår, nærkontakter kontaktes og settes i karantene.
 • Skolen informerer berørte parter fortløpende.
 • Som forebyggende tiltak vil hele Sigdal ungdomsskole gå over til digital hjemmeskole fra og med mandag 01.02.21.
 • Det iverksettes mulighet for testing for elever og lærere på 10 trinn ved legesenteret i Prestfoss klokken 14.30. Alle det gjelder får beskjed via mobilskolemelding.
 • Andre som ønsker testing kan kontakte legesenteret tlf: 32 71 23 00 og de vil bli satt opp til testing enten i dag eller på mandag.

Kriseledelsen gjentar at vi nå ikke har grunn til å mistenke at det er det engelske muterte viruset vi har i Sigdal.

 

01.02.2021

Oppdatert informasjon 
Re-test for elever og ansatte ved Sigdal ungdomsskole og andre nærkontakter

 • Elever og ansatte fra SUS som ble testet fredag 29. januar har tilbud om å teste seg på nytt ved testsenteret (legesenteret) i Prestfoss onsdag 3. februar kl. 10.30. Bare å møte opp, ikke nødvendig å bestille time.
 • Elever fra SUS som har testet seg i dag vil få ny beskjed om tid for retesting.
 • Vi minner samtidig om at alle som er i karantene (alle elever på 10. trinn og lærere som har undervist dem i forrige uke, elever på 9. trinn i valgfaget design/ redesign og elever på ungdomsskolen som har tatt buss fra Nerstad til ungdomsskolen og tilbake mandag, tirsdag og onsdag i uke 4) om å følge karanteneregler – les mer her.

 

Re-test for elever og ansatte ved Sigdal ungdomsskole og andre nærkontakter
Elever, lærere og andre nærkontakter som er i 10 dagers karantene etter smittetilfelle ved Sigdal ungdomsskole den 29.01.21, bør teste seg på nytt på dag 7. Det tilbys derfor re-testing ved Prestfoss legesenter førstkommende onsdag. Klokkeslett for testing er 10.30.  Om denne testen også er negativ, kan en gå ut av karantene jf. nye retningslinjer fra FHI.

Sigdal ungdomsskole har digital hjemmeskole ut denne uken og planlegger for gult beredskapsnivå fra uke 6 i henhold til den nasjonale trafikklysmodellen.
Endelig avgjørelse tas i slutten av uken.

30.01.2021

Ingen elever i SIgdalsskolen har testet positivt ved prøver tatt 29.01.
Barneskolene vil i uke 5 ha gul beredskap, mens Sigdal ungdomsskole vil ha digital hjemmeskole.
Elever på Basen møter som vanlig.

20.01.2021

Det er registrert 11 nye smittetilfeller i  Sigdal kommune siste døgn.   
Ett av disse smittetilfellene er tilknyttet Eggedal barnehage. Eggedal barnehage settes i karantene og vil foreløpig holde stengt til og med fredag 22.01. Barnet som er smittet har vært i karantene siden det ble konstatert som nærkontakt forrige uke.

En avdeling (Karius) i Nerstad barnehage er satt i karantene etter at et av barna i avdelingen er nærkontakt til en smittet. Kommuneoverlegen har besluttet at avdeling Karius settes i karantene i 10 dager – t.o.m. 29.1. Kariusbarn som ikke har vært i barnehagen mandag og tirsdag denne uken vil få et tilbud i barnehagen.
Testing av nærkontakter i begge barnehager pågår.

I barneskolene er det fortsatt smittevern etter gult «trafikklys».
På ungdomsskolen forlenges smittevern etter rødt «trafikklys» tom uke 4. Plan for fysisk oppmøte og digital hjemmeskole for uke 3, vil derfor gjelde i uka 4 også.
Situasjonen vurderes fortløpende.

Vi minner om at Brakar fortsatt godkjenner egenkjøring for foresatte som har mulighet til å kjøre selv. Ordningen gjelder for elever som har rett på ordinær skoleskyss, og godtgjørelse gis etter faste satser. Er det noen av dere foresatte som  ønsker å benytte ordningen, ber vi dere fylle ut søknadsskjema for godtgjørelse og sende det til oss på en mail
 

18.01.2021

Ut fra smittesituasjonen i Sigdal, har kriseledelsen besluttet at Sigdal Ungdomsskole skal driftes på rødt nivå i hele uke 3. Dette betyr fortsatt en kombinasjon av digital hjemmeskole og fysisk oppmøte for elevene og ut fra følgende plan:


x er fysisk oppmøte.

Basen vil være åpen som vanlig.
Barneskolene og barnehagene driftes på gult nivå.

Sigdal kulturskole åpner igjen den 20.01 og driftes på gult nivå. Kulturskolen forholder seg til elevlistene som ble sendt ut før jul. Vi minner om at elevene, grunnet smittevern skal vente ute til de blir hentet inn til undervisning av lærer.

15.01.2021

Alle trinn i barneskolen er planlagt å ha normal timeplan fra om med mandag i uke 3. 
På Sigdal ungdomsskole blir det fortsatt veksling mellom fysisk oppmøte og digital hjemmeskole mandag og tirsdag i uke 3 etter følgende plan:


Basen vil være åpen som vanlig.

Alle barnehagene planlegger å holde åpent som vanlig i uke 3.
For både barnehager og barneskoler kan det komme endringer som følge av smitteutbruddet og instrukser fra nasjonale myndigheter. Oppdatert informasjon legges ut fortløpende.

14.01.2021

Enger barnehage har hatt en person inne i barnehagen som senere har fått påvist smitte,
og velger, pga. av at de har ansatte med symptomer og for generell forebygging å teste alle sine ansatte fredag 15.01.
Barnehagen holder derfor stengt denne dagen.

13.01.2021 Oppdatering skole og barnehage

Skolene og barnehagene i Sigdal er i liten berørt av det pågående smitteutbruddet i kommunen. Ingen ansatte eller barn er rapportert å være smittet, men enkelte er i karantene som følge av at de regnes som nærkontakter. Definisjon på hva en nærkontakt er finner du her FHI.

​Barneskolene følger retningslinjer for "gult trafikklys" og holder åpent alle dager. Unntaket er Eggedal barneskole som på grunn av sin bemanningssituasjon gjennomfører hjemmeskole for 1.-2. årstrinn torsdag 14/1 og fredag 15/1. 

Sigdal ungdomsskole er i "rødt trafikklys" etter nasjonale anbefalinger. Elevene skal alternere mellom hjemmeskole og fysisk oppmøte etter planen som er gjengitt i tidligere innlegg. ( se nedenfor) Endring fra opprinnelig plan er at elever på 9. trinn skal ha hjemmeskole torsdag 14/1 og fredag 15/1. Basen vil være åpen som vanlig. 

 

Alle barnehagene i Sigdal holder åpent alle dager. 


Om man er pålagt å være i karantene kan man ikke bringe eller hente i skole og barnehage. Det må overlates til andre nærstående personer. Om det ikke er andre som levere og hente i barnehage, må desverre barnet/barna holdes hjemme

 

Det er laget en trafikklysmodell som beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge på grønt, gult og rødt nivå. Hva det innebærer kan du lese mer om her.

 

Retningslinjer for når elever skal holdes hjemme

 

 

05.01.2021 Skolestart

Sigdalskolen starter opp igjen 5/1. Elever på barneskolen møter som vanlig.
Sigdal ungdomskole følger de nasjonale anbefalinger som ble lagt frem på pressekonferansen søndag kveld, og skolen går i rød beredskap. Antall elever som er tilstede på SUS begrenses, og det vil veksles mellom digital hjemmeskole og ordinær skole.  Elevene på 8. 9. og 10. trinn har digital hjemmeskole tirsdag 5/1. (Med unntak av elever på Basen som møter som vanlig. )  Fra og med onsdag 6/1 og til og med fredag 15/1 skal elevene ha fysisk undervisning på skolen etter følgende plan:

Elevene på Basen møter som vanlig.