Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Skoleskyss skoleåret 2022/2023

Søknadsfrist 01.04

 

Jfr. opplæringsloven har elever i 2. til 10. klasse, som bor mer enn 4 km fra skolen, rett til skoleskyss. For elever i 1. klasse, er skyssgrensen 2 km.

Skolekretsens betydning for gratis skolegang:
Rett til gratis skyss gjelder til nærskole, med unntak av elever som får sin skolegang i annen skolekrets grunnet sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker.

Hovedregel for fri skoleskyss.:
All skolekjøring skal i hovedsak skje med buss. Dersom det settes inn drosje som erstatning for buss, vil drosjen bli betraktet på lik linje med buss.
Elever har ikke krav på dør til dør transport, men må selv ta seg frem til nærmeste holdeplass eller påstigningssted for buss eller drosje.

Målstrekningen er den korteste gangbare vei, dvs. gangavstand etter brøytet vei. ( inkl. gang-og sykkelstier og tilsvarende ganglenker.)

For at retten til skyss skal være til stede, må transporten med buss/drosje utgjøre størstedelen av strekningen.

Klikk her for mer info

Søknadsfristen er 1. april for:

  • Elever som må benytte drosje pga. manglende busstilbud ( gjelder kun nye elever)
  • Elever som må benytte drosje pga. nedsatt funksjonsevne, ( gjelder nye elever)
  • Elever der foresatte må sørge for skoleskyssen selv ( må søke hvert år)
  • Elever med delt bosted og som oppfyller distansekravet ( gjelder nye elever og endring i boforhold)
  • Elever som ikke oppfyller rett til skyss på grunn av avstand, men som opplever skoleveien særlig utfordrende. ( gjelder elever som ikke allerede har vedtak)
  • Elever som har rett til skyss på grunn av avstand, men som opplever den delen de selv må gå som særlig utfordrende hele eller deler av året.  ( søknad med begrunnelse sendes skolen, som vidersender søknaden til Brakar AS. Du kan gjerne bruke søknadsskjemaet som Sigdal kommune har utarbeidet.)

Søknadsskjemaer for de med rett til ordinær skyss finner du her
Søknadsskjemaer i forbindelse med farlig skolevei finner du her