Tilrettelagt dagsenter for personer med demens

Vilkår/forutsetninger:
Dagsenteropphold er hjemlet i Lov av 7. februar 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter § 2-1a, annet ledd (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste), og Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-2, første ledd, nr. 6, bokstav b (Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt), jf khol § 1-1 (Lovens formål) nr 1-3 og nr.6

 

Dette dagsentertilbudet er spesielt tilrettelagt for personer med demens. Det er åpent 2 dager i uken for hjemmeboende med demenssykdom. De ansatte henter brukerne med bil. Dagsenteret holder til i lokaler på Tono. Dagsentertilbudet fyller flere viktige funksjoner; Forskning viser at aktivitet og stimulering forebygger utviklingen av demenssykdommen hos de rammede. Det representerer samtidig en viktig avlastning for de pårørende. Begge deler virker forebyggende på behov for innleggelse i sykehjem.

Klikk her for å laste ned informasjon om demensteamet i Sigdal kommune. (Velg dobbelsidig utskrift, og brosjyren kommer ut riktig på utskrift, brettes)

Pris
Egenandel.