Trygghetsalarm

Vilkår/ forutsetning:
Tjenesten vurderes i henhold til Lov av 7. februar 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter § 2-1a, annet ledd (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste), og Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-2, første ledd, nr. 6, bokstav b (Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt).

Om trygghetsalarm:
Trygghetsalarm er ikke særskilt omtalt i lovteksten.

Trygghetsalarmer er en viktig forebyggende tjeneste. Det er en lavterskeltjeneste, det vil si at alle som henvender seg får tilbud. Det er ingen venteliste.

 

Trygghetsalarm er en tjeneste som er under omlegging. Ny informasjon kommer iløpet av 2020.

For informasjon, ta kontakt med saksbehandler i  hjemmetjenesten, telefon 32 71 22 00.