Voksenopplæring

Grunnskoleopplæring for voksne

Jfr. Opplæringsloven §4A-1 har : ”dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til videregåande opplæring etter §3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte. Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.”

Dersom du er interessert i nærmere orientering om tilbudet om grunnskole for voksne, ta kontakt med Modum voksenopplæring på tlf. 32 78 67 30 for nærmere informasjon eller se Modum kommunes hjemmeside. 

Voksne som vil holde grunnleggende dugleik vedlike

Opplæring for voksne som har behov for å holde ved lag grunnleggende dugleik kan søke om voksenopplæring. Søknadsfrist er 1.mai. Denne opplæringen gis i Sigdal kommune. 
Før det søkes om ressurser, må det sendes en henvisning til PPT som på bakgrunn av denne vil skrive en sakkyndig rapport.

Se ellers info om videregående opplæring for voksne på Udir.